REGULAMIN USŁUGI “Przedszkolankowo SMS Premium ”

 

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy.

2. Usługa polega na sprzedaży materiałów dydaktycznych za pomocą SMS Premium.

3. Usługa świadczona jest przez podmiot  Przedszkolankowo SMS Premium , posługujący się adresem poczty elektronicznej: kontakt@przedszkolankowo.pl , zwany dalej Usługodawcą.

Informacje o organizatorze

Przedszkolankowo.pl
Sławomir Tokarczyk
Ul.Niepodległości 7/9
Czechowice-Dziedzice
Nr.Tel. 792860514

DEFINICJE

Porozumienie – dokument zawierający oświadczenia Stron dotyczące wzajemnej kooperacji w związku z działalnością zawodową Stron.

Regulamin – niniejszy dokument zawierający zbiór zasad obowiązujący Strony (Usługobiorcę oraz Usługodawcę) podczas podczas podejmowania czynności związanych z Usługą.

Usługa – dostęp do Wyników Badania przeprowadzonego na podstawie danych dostarczonych przez Usługobiorcę.

Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do podejmowania czynności prawnych.

Witryna – zasób sieciowy identyfikowany za pomocą domeny internetowej, który umożliwia dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia końcowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin podzielono na wewnętrzne jednostki redakcyjne (rozdziały, punkty). Niezależnie od zastosowanego podziału, Regulamin stanowi kompleksową całość, a żadna z jego części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

2. Korzystanie z usługi jest dobrowolne.

3. Dostęp do Serwisu następować może dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, przy czym dla skorzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadającego taką przeglądarkę, (ii) dostępu do Internetu, (iii) aktywnego konto e-mail oraz, celem korzystania z Usług oraz dokonywania płatności, (iv) telefonu połączonego z siecią GSM, (v) numeru abonenckiego działającego w sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S.A. (Plus), P4 Sp. z o. o. (Play), sieci

Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (T-Mobile) albo w innej sieci korzystającej z zasobów infrastrukturalnych powyższych podmiotów na terenie Polski.

4. Usługobiorcą może zostać:

a. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

b. pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

c. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Partnera.

5. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Portalu, w siedzibie Właściciela Serwisu, oraz na prośbę Uczestnika nieodpłatnie w sposób, który umożliwia pozyskanie,odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.

6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

Przedszkolankowo SMS Premium (wraz z wykorzystywanymi numerami Premium Rate oraz kosztami)

V. ŚWIADCZENIA DODATKOWE

1. W ramach Witryny Usługobiorca może skorzystać ze świadczeń dodatkowych oferowanych przez Usługodawcę.

2. Usługodawca każdorazowo poinformuje o możliwości i warunkach danego świadczenia Usługobiorcę.

3. Korzystanie ze świadczeń dodatkowych jest dobrowolne.

4. W odniesieniu do świadczeń dodatkowych zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, chyba że Usługodawca ustanowił odrębny dokument regulujący zasady korzystania ze świadczenia dodatkowego lub dołączył je do Regulaminu w formie załącznika.

5. Jeśli świadczenie dodatkowe będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia opłaty – Usługodawca przedstawi Usługobiorcy pełne koszty w bezpośrednim sąsiedztwie formularza płatności.

TRANSAKCJE

1. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS Premium zależny jest od Numeru
Premium pod który jest wysyłana:

a. pod numer 71XX lub 71XXX – koszt 1.00 PLN netto (1.23 PLN brutto);
b. pod numer 72XX lub 72XXX – koszt 2.00 PLN netto (2.46 PLN brutto);
c. pod numer 73XX lub 73XXX – koszt 3.00 PLN netto (3.69 PLN brutto);
d. pod numer 74XX lub 74XXX – koszt 4.00 PLN netto (4.92 PLN brutto);
e. pod numer 75XX lub 75XXX – koszt 5.00 PLN netto (6.15 PLN brutto);
f. pod numer 76XX lub 76XXX – koszt 6.00 PLN netto (7.38 PLN brutto);
g. pod numer 77XX lub 77XXX – koszt 7.00 PLN netto (8.61 PLN brutto);
h. pod numer 78XX lub 78XXX – koszt 8.00 PLN netto (9.84 PLN brutto);
i. pod numer 79XX lub 79XXX – koszt 9.00 PLN netto (11.07 PLN brutto);
j. pod numer 910XX – koszt 10.00 PLN netto (12.30 PLN brutto);
k. pod numer 911XX – koszt 11.00 PLN netto (13.53 PLN brutto);
l. pod numer 914XX – koszt 14.00 PLN netto (17.22 PLN brutto);
m. pod numer 919XX – koszt 19.00 PLN netto (23.37 PLN brutto);
n. pod numer 920XX – koszt 20.00 PLN netto (24.60 PLN brutto);
o. pod numer 925XX – koszt 25.00 PLN netto (30.75 PLN brutto).

2. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

3. Wiadomość SMS Premium może być wysłana wyłącznie za pośrednictwem
aktywnej karty SIM.

4. Jeśli pierwsza próba zamówienia Usługi przy pomocy wiadomości SMS
Premium nie powiodła się, klient zobowiązany jest zaniechać dalszych prób.

5. Informacje wyświetlanie na w Serwisie Wydawcy w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego nie stanowią oferty sprzedaży jakiegokolwiek towaru lub
usługi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie
umowy sprzedaży towaru lub usługi.

6. Klient ma możliwość wykorzystania otrzymanego Kodu Zwrotnego tylko w
zakresie użytku osobistego.

REKLAMACJE

1. W celu złożenia reklamacji można skontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób:

a. na adres korespondencyjny siedziby Usługodawcy,

b. za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@przedszkolankowo.pl

2. Odbiorca może złożyć reklamację w związku z obsługą jego żądania dostępu do Wyników Badania.

3. W celu prawidłowego rozpoznania sprawy przez Usługodawcę, niezbędnym jest zawarcie następujących informacji:

a. imię i nazwisko,

b. oznaczenie formy kontaktu,

c. oznaczenie powodu składania reklamacji,

d. oznaczenie żądania wobec Usługodawcy,

e. opis zastrzeżeń względem Usługi.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia wraz z opisem niezgodności.

5. Każdy Usługobiorca lub może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych, są udostępniane i przekazywane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenck ie.php

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o niego opartych mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługa jest aktywowana automatycznie po potwierdzeniu wpłaty od operatora. Aktywacja Usługi jest świadczeniem, które rozpoczyna się na zgodę oraz wyraźne żądanie Usługobiorcy złożone przed upływem terminu do odstąpienia. Tym samym, Usługobiorcy prawo do odstąpienia nie przysługuje.

INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUGI ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca, stosownie do art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Informacja dotyczy zagrożeń, które Usługodawca identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną.

2. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu.

3. Możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne.

4. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości.

5. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

6. Możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).

7. Naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

Instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usługi ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Usługodawcę, które mimo podejmowanych przez Usługodawcę działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w obrębie Witryny.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu, w stopniu, który nie narusza praw nabytych przez Usługobiorcę. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji nowej wersji regulaminu, przy czym Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym podjęcie decyzji co do dalszego korzystania z Usługi.

3. Żadna informacja umieszczona w Witrynie nie stanowi oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

4. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie dla celów rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych Usługobiorców i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu, o ile Usługobiorca dobrowolnie nie podał tych danych w Witrynie.

5. Usługobiorcy mają bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownicy Serwisu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym korzystaniem z Usługi.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługobiorcy.

8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

 

Przedszkolankowo

Trafiłaś właśnie na blog nauczycielki przedszkola. Bardzo mi miło! Jeśli jesteś rodzicem lub nauczycielem, wierzę, że to miejsce jest właśnie dla Ciebie!

WSPÓŁPRACA

Jeżeli masz ciekawy pomysł na współpracę skontaktuj się z nami! Chętnie podejmujemy się nowych wyzwań, a w ramach współpracy m.in. opublikujemy artykuł sponsorowany, zamieścimy reklamę, napiszemy recenzję oraz przetestujemy jakiś produkt z załączoną foto relacją i naszą rekomendacją.   (Kontakt)

Copyright 2023 © przedszkolankowo.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

KONTAKT

Wszelkie pytania, propozycje, uwagi, itp.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?