Regulamin

Regulamin serwisu: Tablica Przedszkolankowo.pl

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

UĹźytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (uĹźytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (uĹźytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. UĹźytkownikiem moĹźe być równieĹź osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 

Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.

 

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu.

 

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki UĹźytkowników oraz Właściciela.

 

Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji UĹźytkownika w Serwisie. W ramach Konta UĹźytkownik moĹźe dodać dane osobowe takie jak nr gadu-gadu oraz swój Nick.

 

Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta UĹźytkownika w Serwisie.

Na podstawie art. 8 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z póĹşn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.

 

 

Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu:

 

Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:

umieszczania zdjęć lub zdjęć z podpisami,

umieszczania filmów lub filmów z podpisami,

głosować na umieszczone w Serwisie/Tablicy zdjęcia i/lub filmy,

pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć i/lub filmów,

brać udział w konkursach.Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny.
Właściciel zobowiązuje się do wyraĹşnego odróĹźniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.


UĹźytkownik nie moĹźe zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraĹşnej zgody.
Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
Właściciel zastrzega sobie moĹźliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla UĹźytkowników.

 

Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

 

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu/Tablicy są następujące:
- połączenie z siecią Internet,
- przeglądarka internetowa umoĹźliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
- konto poczty e-mail.

 

UĹźytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu/Tablicy jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna i równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

 

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu/Tablicy.

 

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu/Tablica lub korzystanie z jego funkcjonalności.

 

Zabrania się publikacji materiałów oraz treści w Serwisie/ Tablicy sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

 

W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

 

W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie UĹźytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z póĹşn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z póĹşn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

 

UĹźytkownik oświadcza, Ĺźe materiały zamieszczone w Serwisie są jego wyłącznego autorstwa i są wolne od roszczeń osób trzecich w jakimkolwiek zakresie. UĹźytkownika zapewnia, iĹź materiały zamieszczone na Serwisie nie są obciążone Ĺźadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Z chwilą umieszczenia materiałów na Serwisie/ Tablicy, UĹźytkownik udziela Właścicielowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych materiałów. Publikując materiały, których UĹźytkownik nie jest autorem zobowiązany jest podać Ĺşródło pochodzenia zamieszczonych treści.

 

Publikowane materiały podlegają zatwierdzeniu przez Moderatorów. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez UĹźytkowników. Treści umieszczane przez UĹźytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądĹş usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraĹşliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. UĹźytkownik zamieszczający treści zabronione moĹźe ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądĹş innych osób lub podmiotów trzecich.

 

Zabrania uĹźywania się wulgaryzmów, hejtowania.

 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania UĹźytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych UĹźytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych UĹźytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych UĹźytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie UĹźytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.

 

Właściciel zwraca uwagę, Ĺźe Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. UĹźytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. UĹźytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

 

Reklamacje.

 

UĹźytkownik jest uprawniony do złoĹźenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. Reklamację moĹźna złoĹźyć w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@przedszkolankowo.pl .
Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie UĹźytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).

 

Ochrona danych osobowych UĹźytkowników i polityka prywatności.

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póĹşn. zm.) Dane uĹźytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w Serwisie (moĹźliwości korzystania z zasobów oferowanych przez Serwis; UĹźytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną), obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub maila korespondencję. 

 

KaĹźdy UĹźytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz moĹźliwość ich poprawiania. Uprawnienie to moĹźe być zrealizowane w ten sposób, Ĺźe UĹźytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego Konta bądĹş poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: kontakt@przedszkolankowo.pl .

 

Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by UĹźytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w pkt. 3, a takĹźe by Właściciel mógł realizować pozostałe cele wskazane w pkt. 41.

 

W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login) i adres e-mail, a jeśli UĹźytkownik zgłosi reklamację lub skorzysta z Formularza Kontaktowego to równieĹź: imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest równieĹź adres IP UĹźytkownika.

 

W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych UĹźytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi UĹźytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

 

Właściciel informuje, Ĺźe w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów UĹźytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie moĹźliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

 

Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika, datą jego wrzucenia.

 

Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera UĹźytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

 

Informacja o plikach cookies.

 

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym UĹźytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym UĹźytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób UĹźytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umoĹźliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

b. utrzymanie sesji UĹźytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której UĹźytkownik nie musi na kaĹźdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

c. określania profilu uĹźytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym UĹźytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym UĹźytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez UĹźytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym UĹźytkownika. UĹźytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umoĹźliwia usunięcie plików cookies. MoĹźliwe jest takĹźe automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym UĹźytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być równieĹź przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

 Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: 9. Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki uĹźytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieĹźce nawigacji uĹźytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

W zakresie informacji o preferencjach uĹźytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google uĹźytkownik moĹźe przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 


Logi serwera.

 

Informacje o niektórych zachowaniach uĹźytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez uĹźytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

 

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

Dane powyĹźsze są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyraĹźać i cofać zgodę?

 

Jeśli uĹźytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, moĹźe zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, Ĺźe wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji uĹźytkownika moĹźe utrudnić, a w skrajnych przypadkach moĹźe uniemoĹźliwić korzystanie ze stron www.

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:


Internet Explorer:
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

 

Przepisy końcowe.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 r.

 

Regulamin jest dostępny dla UĹźytkowników pod adresem internetowym https://przedszkolankowo.pl/FUN/regulamin/

 

Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili.